Zásady ochrany osobních údajů

1. Odpovědné osoby

Správce osobních údajů:
VisionCraft s.r.o., IČO 07400942, se sídlem Svahová 610/25, Kohoutovice, 623 00 Brno  (dále také jen „společnost“, „my“, „nám“, „naše“ nebo „nás“) e-mail: pinkas@visioncraft.ai

Zpracovatelé osobních údajů:

  • Stride XL s.r.o., IČO 072 34 783, se sídlem Sekaninova 869/3, Husovice, 614 00 Brno
  • Webflow, Inc., 398 11th Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103, United States, EIN - 46-1068692

2. Základní pojmy

3. Kategorie subjektů údajů, zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezeným účelem:

Respondenti dotazníků či rozhovorů

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní údaje

Doba zpracování

Vyhodnocení rozhovoru s respondentem.

Právním základem je souhlas respondenta.

Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje respondenta, informace, které uvedl do dotazníku nebo při rozhovoru, a nahrávku rozhovoru.Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání souhlasu, resp. do jeho odvolání.

Smluvní partneři a klienti

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní údaje

Doba zpracování

Plnění a realizace smluv

Právním základem je plnění smlouvy mezi daným subjektem a společností.

Za tímto účelem zpracováváme údaje fyzických osob, s nimiž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, a smluvních stran, a to identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje (zejména číslo bankovního účtu), údaje o platbách atd.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání závazků ze smlouvy.

Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy

Právním základem je oprávněný zájem společnosti.

Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, historii komunikace. Tyto údaje jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv uzavřených mezi společností a danými subjekty. V rámci této dokumentace mohou být uchovány i identifikační a kontaktní údaje fyzických osob zastupujících právnické osoby.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu, a je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení.

Plnění povinností společnosti v oblasti vedení účetnictví, v oblasti daní a dle jiných právních předpisů

Právním základem je plnění právních povinností, které společnosti ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty a jiné daňové zákony, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.

Za tímto účelem zpracováváme údaje v rozsahu vyplývajícím z příslušných zákonů, zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a účetní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.

Uchazeči o zaměstnání

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní údaje

Doba zpracování

Výběr vhodného uchazeče o zaměstnání

Právním základem je jednání o uzavření pracovní smlouvy, případně souhlas uchazeče v případě pozdějšího opětovného oslovení s nabídkou práce.

Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje poskytnuté uchazečem zejména v životopisu a motivačním dopisu a výpis z rejstříku trestů, je-li to nezbytné nebo účelné.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až 6 měsíců po skončení výběrového řízení (za účelem opětovnému oslovení při zrušení pracovního poměru s vybraným uchazečem ve zkušební době) nebo po dobu trvání souhlasu, resp. do jeho odvolání.

Prokázání zákonnosti postupu při výběru uchazeče o zaměstnání

Právním základem je oprávněný zájem společnosti na prokázání nediskriminačního zacházení.

Za tímto účelem můžeme zpracovávat zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje poskytnuté uchazečem zejména v životopisu a motivačním dopisu.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let (pro případné prokázání nediskriminace).

Všechny subjekty údajů

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní údaje

Doba zpracování

Výběr archiválií (archivace)

Právním základem je plnění právních povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V archivovaných dokumentech se mohou výjimečně objevit osobní údaje fyzických osob.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu vyžadovanou zákonem nebo příslušným okresním archivem.

4. Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

  • zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů, a vztahy s nimi jsou ošetřeny prostřednictvím zpracovatelských smluv (zejména spolupracující freelanceři a poskytovatelé námi využívaného software),
  • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis (zejména finanční správa, Policie ČR a další orgány činné v trestním řízení aj.),
  • jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

5. Vaše práva jako subjektu údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.